دل نوشته ها ..... زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم همه عمر دمی بود و نمیدانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمیدانستیم تشنه لب ، عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم http://asjalali.mihanblog.com 2020-09-23T03:00:18+01:00 text/html 2017-01-08T09:29:17+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی باور...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3097 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281672476/photo_2017_01_08_12_48_52.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="405" width="344" vspace="0"><br><br><b><font size="2">برای آنکه <br><br>قهرمان باشی <br><br>باید خودت را <br><br>باور داشته باشی<br><br>حتی زمانی که <br><br>هیچکس دیگری <br><br>تو را باور ندارد...!<br></font></b><br></div> text/html 2017-01-08T09:18:28+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی عشق بورزیم...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3096 <div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281671400/photo_2017_01_08_12_55_47.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="415" width="341" vspace="0"><br><br><b><font size="2">آدم وقتی پیر میشود<br><br>&nbsp;تازه می فهمد ڪه<br><br>بایدبیشترزندگی ڪند<br><br>بیشترعشق بورزد<br><br>&nbsp;و شاید این تقدیر آدمی ست<br><br>&nbsp;ڪه دیربفهمد<br><br>&nbsp;پس تا قبل از اینڪه دیر شود<br><br>&nbsp;بیشترعشق بورزیم و محبت ڪنیم</font></b><br><br></div> text/html 2017-01-08T09:15:26+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی امیــد..... http://asjalali.mihanblog.com/post/3095 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281670126/photo_2017_01_08_12_44_25.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="364" width="355" vspace="0"><br><br><b><font size="2">امیــد بهترین سرمایه<br><br>برای ادامه زندگی است<br><br>باد با چراغ‌ خاموش کاری ندارد<br><br>اگر در سختی هستی<br><br>این را بـدان که روشنی ...</font></b><br></div> text/html 2017-01-08T09:07:08+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی زندگی...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3094 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281669292/photo_2017_01_08_12_39_18.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="386" width="377" vspace="0"><br><br><b><font size="2">هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی<br><br>درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود<br><br>&nbsp;و موهبت های بیشتری نصیبت می شود.&nbsp; <br><br>فقط خودت مسئول زندگی ات هستی</font></b><br></div> text/html 2017-01-08T09:03:35+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی قلبها...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3093 <div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8281666784/photo_2017_01_08_12_16_25.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="338" width="350" vspace="0"><br><font size="2"><br></font><b><font size="3"><font size="2">قلبها دریچه نفوذند <br><br>آن کس که صادقانه نفوذ می کند <br><br>پایدارترین مهمان قلب است </font><br></font></b><br></div> text/html 2016-12-10T16:09:04+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی اونی باشید که....... http://asjalali.mihanblog.com/post/3088 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277998542/231.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="387" width="301" vspace="0"><br><br><b><font size="2">اونی باشید که حتی وقتی <br><br>به هر دلیلی،دیگه باهم نبودین<br><br>به یاد شما که افتاد <br><br>بگه ارزششو داشت...</font></b><br><br></div> text/html 2016-12-10T15:56:14+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی زندگی همیشه ....... http://asjalali.mihanblog.com/post/3087 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277996842/photo_2016_12_10_19_28_55.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="406" width="322" vspace="0"></div> <div align="center"><br><br>‎<b><font size="2">زندگی همیشه بی نقص نیست<br><br>‎اما همواره همانطوری است که شما<br><br>‎آنرا می سازید. پس درآن زیبایی و<br><br>‎خاطرات خوش بسازید وهیچگاه <br><br>‎به هیچکس اجازه ندهید<br><br>‎خوشبختی تان را از شماسلب کند</font></b><br><br></div> text/html 2016-12-03T16:00:25+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی و چه ارزان می فروشیم ...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3086 <div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8277079000/258.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" height="334" vspace="0" width="344"><br><br><br><b><font size="2">و چه ارزان می فروشیم<br><br>لذت باهم بودن را<br><br>چه زود دیر می شود<br><br>و نمی دانیم که فردا می آید<br><br>شاید ما نباشیم ...<br><br></font></b><br></div> text/html 2016-11-29T17:39:31+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی خجالت نکش...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3085 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276802476/animation_gif.mp4.html" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276802476/animation_gif.mp4.html" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276802476/animation_gif.mp4.html" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277079418/photo_2016_12_03_19_31_23.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خجالت نکش<img src="https://telegram.me/Todelii/30179" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>ازاینکه بنشینےکنار<br><br>کودکِ فال فروش وبا<br><br>اودردودل کنے<br><br>ازاینکه وسط جمع قربان<br><br>صدقه ےمادرت<br><br>بروی،ازبلندخندیدن<br><br>ازگریه کردن های <br><br>بےدلیل خجالت نکش<br><br>عمرجاودانه نیست<br><br>براےخودت زندگےکن</font></b><br><br><br></div> text/html 2016-11-06T15:55:38+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی زندگی...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3083 <div align="center"><br><img title="*مرجان سرخ*" src="http://images.persianblog.ir/506141_izfM86Wf.jpg" alt="*مرجان سرخ*" height="334" width="417"><br><br><b><font size="2">زندگی هدیه ای ست<br><br>که نباید حروم بشه<br><br>شما نمیدونید<br><br>برگه بعدی زندگی چیه<br><br>بایدیادبگیری<br><br>روی تک تک روزاش<br></font></b><br></div> text/html 2016-11-06T15:26:14+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺳت ها ...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3081 <div align="center"><img src="https://telegram.me/Todelii/27772" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img title="*مرجان سرخ*" src="http://images.persianblog.ir/506141_BXfAgsOe.jpg" alt="*مرجان سرخ*" height="296" width="349"><br><b><font size="2"><font color="#333333"><br></font></font></b><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺳت ها؛</strong></font></p><font color="#333333"> </font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﺖ؛</strong></font></p><font color="#333333"> </font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺳت هاﯾﺖ را می گیرند؛</strong></font></p><font color="#333333"> </font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﻏﺮﻕ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻪ ﺷﺪﯼ؛</strong></font></p><font color="#333333"> </font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﻫﻤﺎﻥ دست ها را؛</strong></font></p><font color="#333333"> </font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#333333"><strong>ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻜﺎﻥ می دهند ...!</strong></font></p></div> text/html 2016-02-07T14:33:42+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی خاطرات ....... http://asjalali.mihanblog.com/post/3080 <div align="center"><b><font size="2"><br><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><em>خاطرات خیلی عجیب هستند،<br><br></em><em> گاهی اوقات می خندیم به روزهایی كه گریه می كردیم<br><br></em><em> و گاهی<br><br></em><em> گریه می كنیم<br><br></em><em> به یاد روزهایی كه می خندیدیم!</em></font></font></font></b><br><br><br><font color="#bfbfbf"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#e6e6e6"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><p><img src="http://uupload.ir/files/suzd_farhangnews_95580-277492-1412761148.jpg" alt="" height="322" width="391"></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2016-02-07T14:22:07+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی یاد تو ....... http://asjalali.mihanblog.com/post/3079 <div align="center"><br><h2 style="text-align: center;"><font size="2">در نهانخانه ی جانم، گلِ یادِ تو درخشید</font></h2><font size="2"> </font><h2 style="text-align: center;"><font size="2">باغِ صد خاطره خندید</font></h2><font size="2"> </font><h2 style="text-align: center;"><font size="2">عطرِ صد خاطره پیچید…</font></h2><span class="rg_ilmn">&nbsp;</span><font color="#bfbfbf"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#e6e6e6"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#cdcdcd"><font color="#cdcdcd"><p><span style="color: #cc99ff;"><img src="http://uupload.ir/files/d85k_45.jpg" alt="" height="379" width="425"></span></p></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2016-02-07T13:58:47+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی نغمه ی محبت........ http://asjalali.mihanblog.com/post/3078 <div align="center"><a style="width:167px;height:191px;left:0px;right:" href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20136497916184054441386515055.5351.jpg&amp;imgrefurl=http://www.hammihan.com/profile/z170992&amp;h=733&amp;w=670&amp;tbnid=FftJkn0nHVM9HM:&amp;docid=aRANtrCU95giqM&amp;ei=AFG3VoS8NIW2aeeZvrAD&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwiEvI3-6uXKAhUFWxoKHeeMDzY4ZBAzCDkoNjA2" class="rg_l"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBo0t4UQEs0WerL3TGKjGieU7sDQdxGWK3i06BnD4yfn4P5Q6G" style="margin-left: -8px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBo0t4UQEs0WerL3TGKjGieU7sDQdxGWK3i06BnD4yfn4P5Q6G" data-sz="f" name="FftJkn0nHVM9HM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫عکس گل و گلدان‬‎" height="303" width="364"></a><br><br><h2 style="text-align: center;"><font size="2">پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند</font></h2><font size="2"> </font><h2 style="text-align: center;"><font size="2">دیوارِ زندگی را زینگونه یادگاران</font></h2><font size="2"> </font><h2 style="text-align: center;"><font size="2">این نغمه ی محبت، بعد از من و تو مانَد</font></h2><font size="2"> </font><h2 style="text-align: center;"><font size="2">تا در زمانه باقیست آوازِ باد و باران</font></h2><br><font size="2"> </font><h3 style="text-align: center;"> <font size="2">“شفیعی کدکنی”</font></h3><a style="width:167px;height:191px;left:0px;right:" href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20136497916184054441386515055.5351.jpg&amp;imgrefurl=http://www.hammihan.com/profile/z170992&amp;h=733&amp;w=670&amp;tbnid=FftJkn0nHVM9HM:&amp;docid=aRANtrCU95giqM&amp;ei=AFG3VoS8NIW2aeeZvrAD&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwiEvI3-6uXKAhUFWxoKHeeMDzY4ZBAzCDkoNjA2" class="rg_l"><div class="_aOd rg_ilm"><div class="rg_ilmbg"><span class="rg_ilmn"> </span></div></div></a></div> text/html 2016-01-30T17:03:33+01:00 asjalali.mihanblog.com اعظم جلالی زندگی...... http://asjalali.mihanblog.com/post/3077 <div align="center"><br><h2><a href="http://adidgah.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-672" src="http://www.adidgah.com/wp-content/uploads/2016/01/0410.jpg" alt="0410" height="532" width="403"></a></h2><br></div>